Sabtu, 31 Oktober 2020 
Saiz Font :
logo-ofa

Terma & Syarat

LANGGANAN
 1. Pengguna Berdaftar yang hendak membeli kandungan digital daripada portal OFA secara dalam talian perlu membayar fi langganan sebanyak RM 10 terlebih dahulu.
 2. Tempoh sahlaku langganan adalah selama setahun.
 3. Pendaftaran langganan perlu dibuat menggunakan borang langganan yang disediakan.
 4. Fi langganan boleh dibayar melalui kad kredit semasa pendaftaran langganan secara dalam talian dibuat. Resit bayaran akan dihantar melalui emel yang didaftarkan.
 5. Pelanggan Arkib yang melanggan langganan boleh menikmati lain-lain perkhidmatan dan kemudahan yang disediakan oleh ANM.
 6. Langganan tidak diperbaharui secara automatik. Untuk menyambung langganan, Pelanggan Arkib perlu membuat bayaran fi mengikut pilihan tempoh langganan sama ada sebelum atau selepas tamat langganan yang terdahulu.
 7. Fi langganan yang dibayar adalah untuk tempoh langganan yang dipilih. Pelanggan Arkib tidak boleh membatalkan langganan atau memberhentikan langganan sebelum tamat tempoh.
 8. Dengan melanggan langganan ANM, Pelanggan Arkib bersetuju bahawa ANM tidak akan bertanggungjawab untuk menanggung liabiliti atau kos kerugian disebabkan masalah atau kegagalan menggunakan perkhidmatan yang berpunca daripada Pelanggan Arkib sendiri atau penyedia perkhidmatan internet atau masalah yang berlaku diluar kawalan ANM.
PENGGUNAAN KANDUNGAN DIGITAL
 1. Penggunaan kandungan digital menerusi portal OFA adalah tertakluk kepada Peraturan Rujukan Dan Akses Arkib Awam 2012.
 2. Pelanggan Arkib bersetuju bahawa Kandungan Digital yang berjaya dimuat turun daripada Portal OFA tidak akan digunakan sebagai
  cap dagangan atau bagi apa-apa maksud penggunaan yang menyalahi undang-undang, penggunaan yang lucah, atau untuk memfitnah mana-mana orang,
  atau melanggar hak privasi, publisiti atau moral, atau melanggar hakcipta mana-mana nama dagangan atau tanda dagangan mana-mana orang atau entiti.
 3. Pelanggan Arkib bersetuju tidak akan menuntut mana-mana hak(cap dagangan dan hak milik) ke atas kandungan digital yang dibeli.
PENGHASILAN SEMULA KANDUNGAN DIGITAL
 1. Kandungan digital yang dimuat turun menerusi portal OFA ANM hanya boleh digunakan oleh untuk tujuan rujukan dan penyelidikan oleh pelanggan Arkib yang berdaftar sahaja.
 2. Pelanggan Arkib yang hendak menggunakan kandungan digital yang dimuatturun bagi tujuan komersil seperti penyiaran, pameran, penerbitan atau pengiklanan di mana-mana media samada di media elektronik atau media cetak perlu mendapat kebenaran bertulis daripada Ketua Pengarah ANM.
 3. Bagi tujuan ini, pelanggan arkib dikehendaki mengisi Borang Perjanjian Penggunaan Kandungan Digital Untuk Tujuan Komersil yang telah yang disediakan secara dalam talian menerusi portal OFA. Pelanggan Arkib perlu menyatakan dengan jelas tujuan kandungan digital yang hendak digunakan secara komersil.
 4. Borang Perjanjian Penggunaan Kandungan Digital Untuk Tujuan Komersil yang telah lengkap diisi dan ditandatangani, boleh dihantar melalui pos, email atau fax pada alamat yang dinyatakan seperti di bawah:-
PENGHASILAN SEMULA KANDUNGAN DIGITAL
 1. Kandungan digital yang dimuat turun menerusi portal OFA ANM hanya boleh digunakan oleh untuk tujuan rujukan dan penyelidikan oleh pelanggan Arkib yang berdaftar sahaja.
 2. Pelanggan Arkib yang hendak menggunakan kandungan digital yang dimuatturun bagi tujuan komersil seperti penyiaran, pameran, penerbitan atau pengiklanan di mana-mana media samada di media elektronik atau media cetak perlu mendapat kebenaran bertulis daripada Ketua Pengarah ANM.
 3. Bagi tujuan ini, pelanggan arkib dikehendaki mengisi Borang Perjanjian Penggunaan Kandungan Digital Untuk Tujuan Komersil yang telah yang disediakan secara dalam talian menerusi portal OFA. Pelanggan Arkib perlu menyatakan dengan jelas tujuan kandungan digital yang hendak digunakan secara komersil.
 4. Borang Perjanjian Penggunaan Kandungan Digital Untuk Tujuan Komersil yang telah lengkap diisi dan ditandatangani, boleh dihantar melalui pos, email atau fax pada alamat yang dinyatakan seperti di bawah:-

  Address : Arkib Negara Malaysia Jalan Duta, 50480, Kuala Lumpur
  Fax : 03-6201 5679
  Email : JLIB_HTML_CLOAKING

HAK CIPTA KANDUNGAN DIGITAL
Sebahagian daripada kandungan digital yang terdapat di Portal OFA mempunyai hak cipta. Oleh itu, Pelanggan Arkib bertanggungjawab untuk mengenalpasti pemilik hak cipta dan mendapatkan kebenaran sebelum membuat penggunaan kandungan digital dalam apa jua cara.

POLISI PEMBATALAN
 1. Pelanggan Arkib tidak dibenarkan membuat pembatalan sama ada ke atas pembayaran fi langganan ataupun pembayaran kandungan digital yang telah dibuat.
 2. Wang tidak boleh dikembalikan selepas bayaran dibuat. Tiada jaminan pemulangan wang oleh ANM.
 3. Sebarang pindaan mengenai polisi pembatalan adalah di bawah kuasa mutlak ANM.
TEMPAHAN KANDUNGAN DIGITAL
 1. Pelanggan Arkib boleh membuat tempahan bagi mendapatkan kandungan digital bahan arkib awam yang masih dalam bentuk analog yang telah dikenalpasti
  daripada keputusan carian yang dibuat di Portal OFA.
 2. Bagi tujuan ini, Pelanggan Arkib dikehendaki mengisi Borang Tempahan Kandungan Digital yang disediakan secara dalam talian.
 3. Borang Tempahan Bahan Arkib yang telah lengkap diisi, boleh boleh dihantar melalui pos, email atau fax pada alamat yang dinyatakan seperti di bawah:-

  Address : Arkib Negara Malaysia Jalan Duta, 50480, Kuala Lumpur
  Fax : 03-6201 5679
  Email : JLIB_HTML_CLOAKING

 4. Pihak ANM akan menghubungi Pelanggan Arkib yang membuat tempahan kandungan digital melalui email bagi pengesahan tempahan.
 5. Pelanggan Arkib boleh membuat pembayaran bagi tempahan yang dibuat mengikut terma pembayaran seperti yang dinyatakan di Perkara(8)
  selepas menerima inbois yang dikeluarkan oleh pihak ANM.
 6. Tempahan kandungan digital adalah tertakluk kepada terma dan syarat yang telah ditetapkan oleh ANM.
TERMA PEMBAYARAN
 1. Semua transaksi pembayaran secara dalam talian menerusi Portal OFA ANM adalah dalam Ringgit Malaysia(RM) bagi pembayaran yang dilakukan di dalam
  negara dan US Dollar (USD) bagi pembayaran yang dilakukan dari luar negara(Malaysia).
 2. Pembayaran bagi pembelian Kandungan Digital Arkib Awam boleh dilakukan menerusi kaedah berikut :-
 3. ANM tidak akan memproses tempahan kandungan digital yang dibuat sekiranya ANM tidak menerima bayaran penuh daripada Pelanggan Arkib.
 4. Sekiranya ANM tidak menerima pembayaran penuh dalam masa 30 hari daripada tarikh tempahan dibuat, pihak ANM berhak untuk membatalkan tempahan berkenaan.
 5. ANM tidak bertanggungjawab terhadap segala kerugian atau ganti rugi yang dialami oleh Pelanggan Arkib untuk semua transaksi pembayaran berhubung dengan
  sebarang kesilapan, kegagalan elektrik, kerosakan sambungan Internet, virus komputer, kegagalan sistem atau lain-lain faktor di luar kawalan ANM yang timbul
  semasa proses pembayaran menerusi kad kredit dilakukan.
PERKHIDMATAN PENGHANTARAN POS
 1. ANM akan menghantar kandungan digital yang ditempah oleh Pelanggan Arkib dalam tempoh 30 hari dari tarikh pembayaran penuh dibuat.
 2. Caj Penghantaran yang dikenakan adalah bergantung kepada berat dan destinasi penghantaran dan di tanggung oleh Pelanggan Arkib.
 3. ANM tidak bertanggungjawab bagi sebarang kelewatan atau kehilangan semasa perkhidmatan penghantaran pos.
HARGA
Harga yang dipaparkan di Portal adalah tertakluk kepada Peraturan-Peraturan Arkib Negara Malaysia (Fi) 2005 Pindaan 2012.

Dasar Keselamatan

Arkib Negara Malaysia (ANM) komited dan patuh kepada Dasar Keselamatan ICT Aplikasi Online Finding Aids bagi memastikan bahawa semua transaksi yang dilaksanakan melalui perkhidmatan dalam talian ini adalah selamat, sulit dan dilindungi.

Sebarang pautan kepada aplikasi Online Finding Aids atau sebaliknya tidak dibenarkan sama sekali. Menyebarkan maklumat berbau politik, hasutan atau perkauman, menceroboh dan percubaan untuk menggodam atau apa-apa yang menjejaskan reputasi ANM dan perkhidmatan awam adalah dilarang.

Pelanggaran kepada Dasar Keselamatan di atas boleh dikenakan tindakan berdasarkan Akta Rahsia Rasmi 1972 (Pindaan 1986), Undang-undang Siber Malaysia, Akta Perlindungan Data Peribadi 2009 dan Akta Arkib Negara 2003 (Akta 629).

OFA

Online Finding Aids : Bukti ANM Memacu Ke Hadapan

Pembangunan Aplikasi Online Finding Aids (OFA) awalnya telah bermula dengan Kertas Cadangan Projek Panducari Online yang disediakan oleh Seksyen Panduan pada 14 Januari 2005, disusuli dengan Jawatankuasa Panducari Online pada tahun 2008 yang diketuai oleh Dr. Hjh Samsiah Muhamad dan kini direalisasikan melalui salah satu skop Projek MyCreative Content (MyCC).

Perlaksanaan Projek MyCC bermula pada penghujung tahun 2011, dengan empat skop utama iaitu Pendigitalan Bahan Arkib Dokumen, Pendigitalan Bahan Arkib Audio Visual, Naik Taraf Pusat data dan Pembangunan Aplikasi OFA. Pembangunan Aplikasi OFA ini pula dipecahkan kepada enam aktiviti utama iaitu pembangunan modul Panducari, integrasi data antara aplikasi OFA dengan data daripada aplikasi Computerised Archival System (COMPASS), Archival Management System (AMS) dan Media Aset Management System (MAMS), pembangunan modul penempahan bahan dalam talian, pembangunan modul pembayaran dalam talian, pembangunan modul pemuliharaan format digital dan pengubahsuaian aplikasi COMPASS dan MAMS.

Setelah keempat-empat skop MyCC ini tamat pada Mac 2013, kesemua 3,400,000 mukasurat bahan arkib dan terbitan serta 2,242 jam bahan arkib audio visual berbentuk digital yang disimpan dalam Pusat Data berteknologi tinggi akan boleh diakses terus melalui aplikasi OFA.  Penggunaan OFA membolehkan capaian bahan arkib kini tersedia diakses oleh segenap lapisan masyarakat tanpa had waktu, tempat dan ketika. Penyelidik dalam mahupun luar negara boleh terus menggunakan OFA semasa melayari Portal ANM pada bila-bila masa. Berbeza dengan penggunaan COMPASS dan COMPASSWeb, aplikasi OFA menggunakan paparan muka dan tatacara carian yang sama bagi memudahkan penyelidik.

Tidak berhenti setakat memberikan akses kepada bahan arkib, ANM kini berupaya memberi perkhidmatan tempahan awal bahan melalui OFA. Penyelidik diberi kemudahan untuk membuat tempahan seawal 3 hari sebelum datang membuat penyelidikan. Ini dapat mempercepatkan proses penyelidikan dan secara tidak langsung dapat mengurangkan tempoh penantian bahan. Bagi penyelidik yang tidak berkesempatan mengunjungi ANM mahupun penyelidik di alam maya, ANM memberikan perkhidmatan yang mengunjungi bukan sekadar memberikan akses c,  bukan sekadar maklumat metadata sahaja malah imej berbentuk digital dapat dilihat, ditempah dan seterusnya dibeli.

  Penggunaan OFA di masa hadapan juga membolehkan satu carian berpusat dilakukan dengan mudah bagi semua jenis bahan arkib. Ini berikutan keupayaan OFA untuk membuat carian berpusat antara sistem COMPASS, AMS dan MAMS yang digunakan untuk menyimpan bahan arkib mengikut jenis dan format yang berbeza.
Melalui OFA, ANM berjaya membina dan membangunkan projek panducari Online yang sofistikated dan menarik minat penyelidik dan orang awam. Penyenaraian bahan arkib bagi setiap koleksi dibuat secara menyeluruh mengikut kumpulan. Penyenaraian dan pendeskripsian bahan juga dibuat mengikut level of description (ISAD(G): General International Standard Archival Description).

Dasar Privasi

Arkib Negara Malaysia komited untuk memastikan Dasar Privasi ini dipatuhi mengikut standard keselamatan tertinggi dan kerahsiaan maklumat. Dasar Privasi ini adalah bagi penggunaan dan perlindungan ke atas sebarang maklumat yang diberikan. Kedua-dua pihak bertanggungjawab melindungi data peribadi yang didaftarkan. Ciri-ciri perlindungan yang dimaksudkan adalah:

 1. Nama pengguna dan kata laluan
  Setiap pengguna akan mempunyai ID Pengguna dengan kata laluan unik untuk mengakses akaun mereka sendiri. Tanpa pengenalan diri yang sah, pengaksesan kepada aplikasi ini adalah dinafikan. ID Pengguna adalah alamat e-mel yang didaftarkan manakala kata laluan didaftar menggunakan kombinasi abjad, nombor dan simbol (8 – 12 aksara).
 2. Data peribadi pengguna
  Semua maklumat peribadi yang diberikan semasa pendaftaran adalah untuk kegunaan rasmi Arkib Negara Malaysia sahaja.
Pindaan Dasar
Sebarang pindaan kepada Dasar Privasi ini akan dikemas kini dan berkuatkuasa serta-merta.

Hubungi Kami

Arkib Negara Malaysia Cawangan Negeri Johor/ Melaka/ Negeri Sembilan

AlamatFaxNo TelefonE-melWaktu Operasi
Wisma Persekutuan, Blok B,
Tingkat 17, Jalan Air Molek,
80000 Johor Bharu,
Johor Darul Takzim.
07 - 223 2171 07 - 228 2052 JLIB_HTML_CLOAKING Isnin - Jumaat
Sabtu - Ahad
(8.00 pg - 5.00 ptg)
Tutup

Arkib Negara Malaysia Cawangan Negeri Kedah / Perlis

AlamatFaxNo TelefonE-melWaktu Operasi
Alor Merah, 05000 Alor Setar,
Kedah Darul Aman.
04 - 734 0235 04 - 720 4205 JLIB_HTML_CLOAKING Ahad - Rabu
Khamis
Jumaat - Sabtu
(8.00 pg - 5.00 ptg)
(8.00 pg - 3.30 ptg)
Tutup

Arkib Negara Malaysia Cawangan Negeri Kelantan

AlamatFaxNo TelefonE-melWaktu Operasi
Tingkat 3, Blok A, Bangunan Persekutuan,
Jalan Doktor, 10500 Kota Bharu,
Kelantan Darul Naim
09 - 747 4928 09 - 744 2899 JLIB_HTML_CLOAKING Ahad - Rabu
Khamis
Jumaat - Sabtu
(7.30 pg - 5.30 ptg)
(8.00 pg - 3.30 ptg)
Tutup

Arkib Negara Malaysia Cawangan Negeri Melaka

AlamatFaxNo TelefonE-melWaktu Operasi
Aras 8, Menara Persekutuan,
Jalan Persekutuan, Hang Tuah Jaya,
Ayer Keroh, 75450 Melaka.
06 - 2345393 06 - 234 5390 / 91 / 92 JLIB_HTML_CLOAKING Isnin - Jumaat
Sabtu - Ahad
(8.00 pg - 5.30 ptg)
Tutup

Arkib Negara Malaysia Cawangan Negeri Pahang

AlamatFaxNo TelefonE-melWaktu Operasi
Bandar Indera Mahkota,
25200 Kuantan, Pahang
09 - 5510042 09 - 5510043 / 45 / 46 JLIB_HTML_CLOAKING Isnin - Jumaat
Sabtu - Ahad
(8.00 pg - 5.30 ptg)
Tutup

Arkib Negara Malaysia Cawangan Negeri Perak

AlamatFaxNo TelefonE-melWaktu Operasi
Tingkat 9, Bangunan Sri Kinta,
Jalan Sultan Idris, 30000 Ipoh,
Perak Darul Ridzuan.
05 - 249 4448 05 - 249 4446 JLIB_HTML_CLOAKING Isnin - Jumaat
Sabtu - Ahad
(8.00 pg - 5.30 ptg)
Tutup

Arkib Negara Malaysia Cawangan Negeri Pulau Pinang

AlamatFaxNo TelefonE-melWaktu Operasi
Tingkat 38, Komtar,
10000 Pulau Pinang.
04 - 263 7210 04 - 2500 202 JLIB_HTML_CLOAKING Isnin - Jumaat
Sabtu - Ahad
(8.00 pg - 5.30 ptg)
Tutup

Arkib Negara Malaysia Cawangan Negeri Sabah

AlamatFaxNo TelefonE-melWaktu Operasi
Km4, Jalan Penampang,
Peti Surat No 12758,
88830 Kota Kinabalu,
Sabah Negeri Di Bawah Bayu
088 - 2646 20 088 - 2646 18 JLIB_HTML_CLOAKING Isnin - Jumaat
Sabtu - Ahad
(8.00 pg - 5.00 ptg)
Tutup

Arkib Negara Malaysia Cawangan Negeri Sarawak

AlamatFaxNo TelefonE-melWaktu Operasi
Tingkat 14, Bangunan Sultan Iskandar,
Jalan Simpang Tiga, 93300 Kuching,
Sarawak Bumi Kenyalang.
082 - 2580 61 082 - 2434 86 JLIB_HTML_CLOAKING Isnin - Jumaat
Sabtu - Ahad
(8.00 pg - 5.00 ptg)
Tutup

Arkib Negara Malaysia Cawangan Negeri Terengganu

AlamatFaxNo TelefonE-melWaktu Operasi
Tingkat 11 & 12,
Wisma Persekutuan,
Jalan Sultan Ismail,
20200 Kuala Terengganu,
Terengganu Darul Iman.
09 - 623 9161 09 - 622 3924 JLIB_HTML_CLOAKING Ahad - Rabu
Khamis
Jumaat - Sabtu
(8.00 pg - 5.00 ptg)
(8.00 pg - 3.30 ptg)
Tutup

Galeria Sri Perdana

AlamatFaxNo TelefonE-melWaktu Operasi
Jalan Terengganu,
Off Jalan Damansara Kuala Lumpur.
03 - 2072 0033 03 - 2072 0032 JLIB_HTML_CLOAKING Isnin - Jumaat
Sabtu - Ahad
(8.00 pg - 5.00 ptg)
(Pameran shj)

Ibu Pejabat Arkib Negara Malaysia

AlamatFaxNo TelefonE-melWaktu Operasi
Jalan Duta 50568 Kuala Lumpur 03 - 62015679 /
03 - 62014352
03 - 62090600 JLIB_HTML_CLOAKING Isnin - Jumaat
Sabtu - Ahad
(7.30 pg - 5.30 ptg)
Tutup

Memorial Pengisytiharan Kemerdekaan

AlamatFaxNo TelefonE-melWaktu Operasi
Jalan Parameswara, Bandar Hilir,
75000 Melaka.
06 - 282 3730 06 - 284 1231 / 232 JLIB_HTML_CLOAKING Isnin - Jumaat
Sabtu - Ahad
(8.00 pg - 5.00 ptg)
(Pameran shj)

Memorial Tun Abdul Razak

AlamatFaxNo TelefonE-melWaktu Operasi
Sri Taman, Jalan Perdana,
50480 Kuala Lumpur.
03 - 2693 7335 03 - 2693 7740 JLIB_HTML_CLOAKING Isnin - Jumaat
Sabtu - Ahad
(8.00 pg - 5.00 ptg)
(Pameran shj)

Memorial Tun Ghafar Baba

AlamatFaxNo TelefonE-melWaktu Operasi
Lot 163 Persiaran
Tun Abdul Ghafar Baba
75400 Peringgit Melaka
06 - 2844593 JLIB_HTML_CLOAKING Isnin - Jumaat
Sabtu - Ahad
(8.00 pg - 5.00 ptg)
(Pameran shj)

Memorial Tun Hussein Onn

AlamatFaxNo TelefonE-melWaktu Operasi
Blok A, Kompleks Bukit Perdana
Jalan Dato' Onn 50480 Kuala Lumpur.
03 - 2070 8364 03 - 2031 5561 / 40 JLIB_HTML_CLOAKING Isnin - Jumaat
Sabtu - Ahad
(8.00 pg - 5.00 ptg)
(Pameran shj)

Memorial Tunku Abdul Rahman Putra

AlamatFaxNo TelefonE-melWaktu Operasi
Jalan Dato Onn, 50480 Kuala Lumpur 03 - 2694 7187 03 - 2694 7277 JLIB_HTML_CLOAKING Isnin - Jumaat
Sabtu - Ahad
(8.00 pg - 5.00 ptg)
(Pameran shj)

Pustaka Peringatan P. Ramlee

AlamatFaxNo TelefonE-melWaktu Operasi
No.22 Jalan Dedap,
Taman P. Ramlee,
Setapak, 53100 Kuala Lumpur
- 06 - 2844593 JLIB_HTML_CLOAKING Selasa- Khamis
Jumaat

Sabtu & Ahad
Isnin
(10.00 pg - 05.30 ptg)
(10.00 pg - 12.00 ptg)
(03.00 pg - 05.30 ptg)
(10.00 pg - 05.30 ptg)
Tutup

Rumah Kelahiran Tun Dr. Mahathir

AlamatFaxNo TelefonE-melWaktu Operasi
No. 18, Lorong Kilang Ais,
Tepi Jalan Pegawai, Seberang Perak,
05000 Alor Setar, Kedah Darul Aman
04 - 772 5597 04 - 7722 319 JLIB_HTML_CLOAKING Selasa - Ahad
Isnin
(9.00 pg - 4.30 ptg)
Tutup

Rumah Merdeka

AlamatFaxNo TelefonE-melWaktu Operasi
Jalan Putra, Alor Setar 05100 Kedah. - 04 - 7204 212 JLIB_HTML_CLOAKING Selasa - Ahad
Isnin
(9.00 pg - 4.30 ptg)
Tutup

Rumah Kelahiran Tan Sri P.Ramlee

AlamatFaxNo TelefonE-melWaktu Operasi
No.4a, Jalan P.Ramlee,
10460 Pulau Pinang.
- 04 - 2817 484 JLIB_HTML_CLOAKING Isnin - Jumaat
Sabtu - Ahad
(8.00 pg - 5.00 ptg)
(Pameran shj)

Dasar Privasi | Dasar Keselamatan | Terma & Syarat
Penafian Pihak Kerajaan dan Arkib Negara Malaysia tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini
Sesuai dipapar menggunakan Chrome, Mozilla Firefox versi 3.0 dan IE versi 9.0 ke atas dengan resolusi 1024 X 768
Jumlah Keseluruhan Pelawat
38418 (5)