Wednesday, 21st October 2020 
Font Size :
logo-ofa

Pricing Table

AKTA ARKIB NEGARA 2003 PERATURAN-PERATURAN ARKIB NEGARA MALAYSIA (FI) 2005 PINDAAN 2012
PADA menjalankan kuasa yang diberikan oleh seksyen 45 Akta Arkib Negara 2003 [Akta 629], Menteri membuat peraturan-peraturan yang berikut :

Nama
Peraturan-peraturan ini boleh dinamakan Peraturan-Peraturan Arkib Negara Malaysia (Fi) 2005 Pindaan 2012.

Tafsiran
‘Harga biasa’ ertinya harga yang dikenakan kepada mana-mana orang atau badan untuk kegunaan persendirian, pembelajaran dan aktiviti kebudayaan bagi tujuan penerbitan akademik dan program penyiaran awam.

‘Harga komersial’ ertinya harga yang dikenakan kepada mana-mana orang atau badan untuk kegunaan perniagaan seperti bahan iklan atau dihasilkan semula sebagai produk lain yang mana akan diedar atau dijual dengan meluas.

Fi
Fi ini terbahagi kepada tiga bahagian mengikut kategori bahan iaitu: (I) Bahan fizikal; (II) Bahan digital - dokumen; dan (III) Bahan digital - pandang dengar (Audio visual). Fi yang ditetapkan dalam ruang (3) dan (4) Jadual hendaklah dibayar berkenaan dengan mana-mana perkhidmatan yang dinyatakan dalam ruang (2) Jadual yang diberikan kepada mana-mana orang atau badan atas tujuan tertentu. Setiap permohonan penyalinan perlu diisytiharkan tujuannya kepada Arkib Negara Malaysia terlebih dahulu sebelum sebarang penyalinan dibuat.

Pengecualian Fi
Mana-mana orang atau badan, dengan kelulusan Ketua Pengarah, dikecualikan daripada membayar fi yang ditetapkan dalam ruang (3) dan (4) Jadual kesemua atau sebahagiannya, berkenaan dengan mana-mana perkhidmatan yang dinyatakan dalam ruang (2) Jadual.

 

 

A . Pemuliharaan

Fi Harga Biasa Fi Harga Komersil
1 . Perkhidmatan menjilid buku
(a) menggunakan pembalut Arbluve Buckram
(i) saiz A4 30.00  / naskhah
(ii) saiz A3 40.00 / naskhah
(iii) saiz A2 55.00 / naskhah
(b) menggunakan cara jilidan halus
(i) saiz A4 (bahan tempatan) 300.00 / naskhah
(ii) saiz A4 (bahan import) 400.00 / naskhah
(iii) Kos Tambahan :
- Tulisan tinta emas 20. 00 / naskhah
- Kos Buruh
2 Perkhidmatan pemeliharaan
(a) cara baik pulih tradisional   (biasa)
(i) saiz A4 dan lebih kecil 10.00 / helai
(ii) saiz A3 12.00 / helai
(iii) saiz A2 14.00 / helai
(b) cara baik pulih tradisional (kritikal)
(i) saiz A4 dan lebih kecil 68.00 / helai
(ii) saiz A3 78.00 / helai
(iii) saiz A2 140.00 / helai
(c) cara baik pulih leafcasting
(i) saiz A4 dan lebih kecil 11.00 / helai
(ii) saiz A3 13.00 / helai
(iii) saiz A2 15.00 / helai
(d) cara baik pulih salut mati
(i) saiz A4 dan lebih kecil 11.00 / helai
(ii) saiz A3 13.00 / helai
(iii) saiz A2 15.00 / helai
(e) cara baik pulih pengkapsulan
(i) saiz A4 dan lebih kecil 13.00 / helai
(ii) saiz A3 15.00 / helai
(iii) saiz A2 18.00 / helai

B . Pengesahan

Fi Harga Biasa Fi Harga Komersil
1 . Perkhidmatan pengesahan salinan
(a) Bahan dokumen RM3.00 / dokumen RM 50 / dokumen
(b) Bahan pandang dengar (Audio visual) RM10.00/ unit RM100 / unit

C . Penyalinan

Fi Harga Biasa Fi Harga Komersil
1 . Membuat salinan mikrofilem positif
(a) membuat salinan daripada sumber asal yang belum ada negatif
(i) 100 dedahan pertama atau kurang 0.80 / dedahan dengan caj minimum 80.00 / pesanan
(ii) setiap dedahan selepas 100 dedahan yang pertama 0.60 / dedahan
(iii) setiap dedahan selepas 100 dedahan yang pertama 350.00 / gelendong
(b) membuat salinan daripada mikrofilem negatif
(i) 100 dedahan pertama atau kurang 0.50 / dedahan dengan caj minimum 50.00 / pesanan
(ii) setiap dedahan selepas 100 dedahan yang pertama 0.30 / dedahan
(iii) satu gelendong iaitu 30.5 meter panjang 150.00 / gelendong
2 . Membuat cetakan daripada mikrofilem menggunakan pencetak baca mikrofilem
(a) saiz A4 1.00 / helai 2.00 / helai
(b) saiz A3 2.00 / helai 4.00 / helai
3 . Membuat salinan mikrofilem
(a) Salinan ke DVD (burn to DVD) 1.50 / imej 3.00 / imej
(b) Kos Media 5.00 / unit 5.00 / unit
4 . Membuat salinan fotostat
(a) Salinan fotostat daripada bahan perpustakaan
(i) saiz A4 0.10 / helai 1.00 / helai
(ii) saiz A3 0.20 / helai 1.50 / helai
(b) Salinan fotostat daripada bahan Arkib
(i) saiz A4 0.30 / helai 2.00 / helai
(ii) saiz A3 0.60 / helai 3.00 / helai
5 . Membuat salinan digital dokumen / gambar asal
(a) Pengimbasan dokumen / gambar asal ke DVD
(i) Imbasan bahan arkib 2.00 / imej 5.00 / imej
(ii) Kos Media 5.00 / unit 5.00 / unit
(b) Pengimbasan bahan asal (dokumen) dan dicetak unit
(Resolusi imbasan hanya sehingga 600 dpi) 2.00 / imej 2.00 / imej
6 . Membuat salinan gambar
(a) Gambar hitam dan putih
(i) 3R ( 9 x 13 sentimeter) 3.00 / keping Harga Komersial rujuk kepada agensi pewujud
(ii) 4R (10 x 15 sentimeter) 4.00 / keping
(iii) 5R ( 13 x 18 sentimeter) 5.00 / keping
(iv) 8R ( 20 x 26 sentimeter) 10.00 / keping
(iv) 10R ( 25 x 30 sentimeter) 18.00 / keping
(v) 14R ( 35 x 50 sentimeter) 70.00 / keping
(vii) 16R (40 x 50 sentimeter) 80.00 / keping
(viii) 20R (50 x 60 sentimeter) 100.00 / keping
(b) Gambar warna
(i) 3R (9 x 13 sentimeter) 3.00 / keping
(ii) 4R (10 x 15 sentimeter) 4.00 / keping
(iii) 5R (13 x 18 sentimeter) 5.00 / keping
(iv) 8R (20 x 26 sentimeter) 10.00 / keping
(iv) 10R (25 x 30 sentimeter) 18.00 / keping
(v) 14R (35 x 50 sentimeter) 70.00 / keping
(vii) 16R (40 x 50 sentimeter) 80.00 / keping
(viii) 20R (50 x 60 sentimeter) 100.00 / keping
7 . Perkhidmatan Penyalinan Bahan Visual / Video
(a) Salinan ke DVD
(i) Penyalinan 1 jam pertama 17.00 / jam 120.00 / jam
(ii) Penyalinan jam berikutnya 10.00 / jam 100.00 / jam
(iii) Kos media 5.00 / unit 5.00 / unit
(b) Salinan ke VCD
(i) Penyalinan 1 jam pertama 13.00 / jam 120.00 / jam
(ii) Penyalinan jam berikutnya 8.00 / jam 100.00 / jam
(iii) Kos media 5.00 / unit 5.00 / unit
8 . Perkhidmatan Penyalinan Bahan Audio
(a) Salinan ke DVD
(i) Penyalinan 1 jam pertama 15.00 / jam 120.00 / jam
(ii) Penyalinan jam berikutnya 8.00 / jam 100.00 / jam
(iii) Kos media 5.00 / unit 5.00 / unit
(b) Salinan ke CD
(i) Penyalinan 1 jam pertama 10.00 / jam
(ii) Penyalinan jam berikutnya 7.00 / jam
(iii) Kos media 5.00 / unit

D . Penyelidikan

Fi Harga Biasa Fi Harga Komersil
1 . Perkhidmatan rujukan
(a) setiap carian bagi pesanan dalam negeri 20.00 / jam 40.00 / jam
(b) setiap carian bagi pesanan luar negara 50.00 / jam 100 / jam
(c) setiap carian segera (dalam negeri sahaja) 40.00 / jam 80 / jam

E . Transliterasi

Fi Harga Biasa Fi Harga Komersil
1 .

Membuat transliterasi

Transliterasi daripada tulisan jawi ke rumi
(Transliterasi bermaksud ‘penukaran huruf atau perkataan daripada abjad sesuatu tulisan, contohnya tulisan Arab kepada huruf yang selaras bunyinya dalam abjad tulisan lain contohnya Rumi’) 90.00 / halaman (200 perkataan) atau
0.45 / perkataan
(Mengikut kadar Institut Terjemahan Negara)

F . Bahan Digital - Dokumen

Fi (RM) Harga Biasa Fi (RM) Harga Komersil
1 . Akses (pratonton) dan muat turun bahan dokumen arkib
(a) Akses tanpa caj langganan (without subscription fee)
Pratonton (preview)
(i) Dokumen - PDF
(10 mukasurat pertama sahaja – 200 dpi)
(ii) Gambar – JPEG
(dengan watermark – 300 dan 600 dpi)
(b) Caj langganan setahun (subscription fee)
- Tempatan 10.00 10.00
- Luar negara 10.00 (USD) 10.00 (USD)
(Pengguna yang membayar caj langganan boleh menonton (preview) bahan secara keseluruhan)
(c) Caj muat turun
(i) Fail / Dokumen / Terbitan 2.00 / imej 4.00 / imej
- PDF Full Page (200 dpi) 
- JPEG (dengan watermark – 300 dpi) 
- TIFF (300 dpi)
(ii) Gambar
- JPEG (300 dpi dan 600 dpi) 15.00 / imej 30.00 / imej
- TIFF (300 dpi dan 600 dpi)

G . Bahan Digital – Pandang Dengar (audio Visual)

Fi (RM) Harga Biasa Fi (RM) Harga Komersil
1 . Akses (pratonton) dan muat turun bahan pandang dengar (audio visual) arkib
(a)  Akses tanpa caj langganan (without subscription fee)
Pratonton (preview)
- Trailer Mpeg4 (90 saat – Res: Mpeg2 – 5 Mbps) Percuma (free) Percuma (free)
(b) Caj langganan setahun (subscription fee)
- Tempatan 10.00 10.00
- Luar negara 10.00 (USD) 10.00 (USD)
(Pengguna yang membayar caj langganan boleh menonton (preview) bahan secara keseluruhan)
(c) Caj muat turun bahan pandang dengar
- Mpeg2 (Mpeg2 – 5Mbps) 50.00 / jam 100.00 / jam
- Mpeg4(H.264)
- MP3 (low resolution)
- WAV (high resolution)

Jadual Matawang Pembayaran
Tempatan / Dalam Malaysia / Luar Negara Ringgit Malaysia (MYR)
Privacy Policy | Security Policy | Terms and Conditions |
The Government and the National Archives of Malaysia shall not be liable for any loss or damage caused by the usage of any information obtained from this web site. Companies referred to in this web site shall not be construed as agents nor as companies recommended by the National Archives of Malaysia
Best viewed in Chrome , Mozilla Firefox 3.0 & IE 9.0 and above with 1024x768 resolution.
Total visitor
37014 (196)